HİZMETLER

FILOTECH NEDİR?

FILOTECH BAŞVURU FORMU

Online başvurularda kartınız adresinize gönderilecektir.
Sadece .JPG ve .PDF dosyalar Lütfen vergi levhanızı yükleyin.

 

TP TAŞIT TANIMA MÜŞTERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1) TARAFLAR

Bir tarafta ticari ikametgâhı “Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 34660 Üsküdar / İstanbul” olan TP Petrol Dağıtım A.Ş. ile (Bundan sonra TP olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta aşağıda adresi ve T.C. Kimlik No’su yazılı Sayın, ............................... (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıda yazılı hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır. İş bu TP Taşıt Tanıma Sistemi Anlaşması’nda (kısaca Anlaşma) Müşteri ve TP birlikte Taraflar olarak anılacaktır. TP marka logosu altında münhasıran TP’ye ait ürünlerin satışının yapıldığı, TP Taşıt Tanıma Sistemi ve (kısaca “TTS” olarak anılacaktır) hizmeti sunulan kampanyaya katılan TP akaryakıt satış ve servis istasyonları ise Bayi olarak anılacaktır.

Müşteri TC Kimlik No: ...............................
Müşteri adresi: ...............................
Müşteri yetkili E-posta adresi: ...............................

MADDE 2) KONU

MÜŞTERİ’nin ihtiyacı olan akaryakıtın, bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde, TP tarafından ve anlaşmalı Bayiler üzerinden TTS yoluyla sağlanması işidir.

İşbu sözleşme münhasıran, TP TTS sistemini kullanmak suretiyle, TP tarafından Kart tanımlanan araçlarına TP TTS hizmeti veren istasyonlarından, yakıt alımı yapan MÜŞTERİ ile TP arasında düzenlenmiştir. MÜŞTERİ’nin tüzel kişi olduğu hallerde, TARAFLAR 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olacağından ve MÜŞTERİ’nin gerçek kişi olduğu durumlarda, TARAFLAR tacir olmasa bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından; İşbu Sözleşme hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tabidir. Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uygulanmaz. Bu kapsamda, MÜŞTERİ bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, MÜŞTERİ belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

MÜŞTERİ, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan özel hükümlerin (cayma hakkı, ön bilgilendirme formu vb.), kendisi için geçerli olmadığını bildiğini ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri sürmeyeceğini; kendisine sağlanan yakıtın iadesinin veya yapılan işlemden cayılmasının işin doğası gereği mümkün olmadığını bildiğini beyan ve kabul eder.

MADDE 3) SÜRE

İmza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreli olup. TARAFLARCA, sürenin bitiminden en az 45 (kırk beş) gün öncesinden yazılı olarak yenilenmeyeceği bildirilmediği takdirde sözleşme kendiliğinden aynı şartlarda 1 (bir) yıl daha uzar. İşbu sözleşme her halükarda imza tarihinden itibaren 5. yılın sonunda kendiliğinden sona erer.

MADDE 4) ÜRÜN

Müşterinin Müşteri Bilgi Formunda alımını yapacağını belirttiği Akaryakıt çeşitlerini (Benzin grubu, Motorin grubu ve sair) ifade eder.

MADDE 5) TESLİM ALMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI

5-1 Taraflar, Müşteri’nin Müşteri Bilgi Formunu doldurmak suretiyle TP’ye bildirmesi gereken, araçların plakaları ve sair bilgilerini TP’ye işbu Sözleşmede yazılı yetkili elektronik posta yoluyla iletmesi veya tts.tppd.com.tr web adresindeki formu doldurması hususunda mutabıktır. TTS Müşteri Bilgi formundaki bilgilerin doğruluğundan Müşteri sorumlu olup, TP, formun hatalı veya eksik doldurulmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

5-2 Teslim Edilme Yeri

MÜŞTERİ’ye ait araçlara, TTS ile TP bayisi istasyonlardan akaryakıt ikmali yapılacaktır. Taşıt Tanıma kartlarının ve sistemlerinin mülkiyeti TP’ye aittir.

MADDE 6) ÖDEME ŞEKLİ VE FİYATLAMA

Müşteri’nin Bayi’lerden TTS ile yaptığı alışverişlerde, MÜŞTERİ’ye fatura verilmez. TTS vasıtasıyla MÜŞTERİ’nin Bayi’lerden ayın 1’i ile 15’i arasında yaptığı alımlar TP tarafından ayın 15’inde, 16’sı ile son günü arasındaki alımlar ise ayın son gününde faturalanır. Fatura bedeli tppd.com.tr internet adresinde ilan edilen tavsiye edilen pompa satış fiyatının KDV’siz tutarından benzin ürünlerinde %2.5 (yüzde iki buçuk) ve motorin ürünlerinde %2.5 (yüzde iki buçuk) ıskonto yapılarak hesaplanır. Ancak TP, mücbir sebepler, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından fiyatlara yapılan müdahaleler sonucunda karlılıklarda ya da vergi oranlarında yapılacak değişiklikler nedeniyle değişen koşullara bağlı olarak sunulan satış koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri ödemelerini; Kredi Kartı ile ön ödeme veya Nakit Ön Ödeme veya Teminat karşılığı, TP’nin belirleyeceği Kredi Limiti dahilinde yapacaktır. Alım miktarı Kredi Limiti miktarına ulaştığında TP, Müşterinin akaryakıt alımını bir sonraki ödemeye kadar durduracaktır.

MADDE 7) GARANTİ BAKIM VE ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Taşıtta bulunan TTS sistemlerinin veya kartların ve/veya taşıtların çalınması, kaybolması veya 3. kişiler tarafından zarara uğratılması, Müşteri Bilgi Formu bilgilerinde değişiklikler olması durumunda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Bu gibi durumlarda, MÜŞTERİ kendisine TP tarafından verilen şifre vasıtasıyla giriş yapabileceği TP TTS internet sitesi üzerinden bahse konu araçların ve/veya kartların alıma kapatılmasından sorumludur. Bu hallerde ürün alımı yapılması halinde oluşabilecek zarar ve ziyan MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

MADDE 8) FESİH

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden bildirmek şartı ile tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

MADDE 9) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

Müşteri, sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebiyle gerekli kişisel verileri TP ile paylaşacağını taahhüt etmektedir. TP, 6698 sayılı yasa ve ilgili sair mevzuat kapsamında Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak işbu sözleşmenin ifası kapsamında işleyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

TP Petrol Dağıtım A.Ş. Müşteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP ve Müşteri, sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi sürecinde ilgili yasal mevzuat kapsamındaki tüm yükümlülüklerine riayet ettiğini kabul ve taahhüt ederler.

TP kendisine aktarılan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla azami güvenlik düzeyini temin edici her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

MADDE 10) İHTİLAFLARIN HALLİ

Bu akit dolayısıyla doğacak her türlü ihtilaflın halline İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ............................... tarihinde tek nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
 

TP Petrol Dağıtım A.Ş. Müşteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.